Produkter

Products > 
RBI Stålpolish
RBI Stålpolish

Produkttype:

RBI Stålpolish er et middel til rengjøring og polering av rustfritt stål.
Produktet fjerner fett og beskytter mot fingermerker. Produktet etterlater en skinnende blank overflate.
 
Bruksområder:
RBI Stålpolish kan brukes på oppvaskmaskiner, kjøleskap, frysere, heisdører, og andre rustfrie flater.
 
 
Bruksanvisning:
Rist boksen godt før bruk. Spray en liten mengde på en ren, fuktig klut og tørk i stålets retning. Poler med en ren, tørr klut til det oppnås en skinnende overflate.
 
 
Bildet under viser en heisdør. Delen til venstre er behandlet med RBI Stålpolish. Delen til høyre er ubehandlet.
 
Innhold:
Butan
 
Propan
 
Alkaner
 
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
 
 
 
Helse og sikkerhet:
 
AEROSOL UN 1950
EKSTREMT BRANNFARLIG
 
Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt.
Unngå innånding av damper / aerosoler.
Skal kun brukes i godt ventilerte områder. 
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x